2016

 

Recent Submissions

  • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б. Імітаційне моделювання пішоходних потоків в проектах створення об’єктів з масовим перебуванням людей / О. Б. Зачко, Р. Р. Головатий // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції 23 грудня 2016 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С. 149-152., 2016)
  • Зачко, Олег Богданович; Кобилкін, Дмитро Сергійович (Зачко О.Б. Термінологічний базис управління проектами впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті / О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін // “Інформаційні технології та взаємодії”: зб. тез доповідей III Міжнар. наук. – практ. конф. – Київ, 2016. – С. 82 – 83., 2016-11-08)
  • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Транскордонна безпека систем цивільного захисту в умовах глобальних загроз: проектно-орієнтований підхід / О.Б. Зачко // «Виклики політики безпеки: історія та сучасність». Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 16-18 червня 2016 року. – Львів: НАСВ, 2016. – С. 24-25., 2016)
  • Зачко, Олег Богданович; Головатий, Роман Русланович (Зачко О.Б. Управління безпекою в складних системах на прикладі проектів створення торгово-розважальних центрів / О.Б. Зачко, Р.Р. Головатий // "Управління проектами стан та перспективи. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції", 13–16 вер. 2016 р. / МОН України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова . – Миколаїв, 2016. – С. 57–58., 2016-09-13)
  • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Безпекологія в управлінні проектами: генезис та зміст поняття / О.Б. Зачко // "Управління проектами стан та перспективи. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції", 13–16 вер. 2016 р. / МОН України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова . – Миколаїв, 2016. – С. 58–59., 2016-09-13)
  • Зачко, Олег Богданович (Зачко О.Б. Безпекологічні засади проектного менеджменту в складних організаційно-технічних системах / О.Б. Зачко // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", 13–14 трав. 2016 р. / МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури . – Київ, 2016. – С. 113–114., 2016-04-13)
  • Рак, Юрій Павлович; Зачко, Олег Богданович; Кобилкін, Дмитро Сергійович; Головатий, Роман Русланович (Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю. П. Рак, О. Б. Зачко, Д. С. Кобилкін, Р. Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2016. – №1 (57). – С. 49 – 55., 2016)
  • Зачко, Олег Богданович; Зачко, Ірина Григорівна (Зачко О. Б. Моделі та методи безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем: методологічний підхід / О. Б. Зачко, І. Г. Зачко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 2 (1174). – С. 86-90., 2016)
    Пропонуються методи та моделі безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем, отримані в результаті конвергенції існуючих підходів в проектному менеджменті на противагу механізмам ціннісно-орієнтованого ...

View more