Please use this identifier to cite or link to this item: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/1435
Title: Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту)
Other Titles: Methodology of safety-oriented project management of development the complex systems (for the example of civil protection)
Authors: Зачко, Олег Богданович
Keywords: безпеко-орієнтоване управління, безпека проекту, складність, безпека продукту проекту, сервісна модель, безпека команди проекту, складні системи
Issue Date: 2015
Publisher: Зачко, О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ, 2015. - 43 с.
Citation: Зачко, О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ, 2015. - 43 с.
Зачко, О. Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Зачко Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ, 2015. - 43 с.
Abstract: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – "управління проектами та програмами". – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2015. У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови методологічних основ безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних організаційно-технічних систем на прикладі цивільного захисту. Розроблено понятійно-категоріальний апарат та концепцію безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем. Створена системна модель безпеки проекту будівництва стадіону «Арена Львів», яка реалізує методологічні підходи до планування безпеки проекту на концептуальній стадії життєвого циклу. Запропоновано підхід до розробки моделей життєвого циклу продукту проекту розвитку інфраструктури складної регіональної системи, який передбачає формалізацію всіх основних процесів системи. Дані положення уможливили розробку сервісної моделі продукту проекту та моделі комплексної оцінки безпеки інфраструктурного проекту аеропорт «Львів». Наукові результати, отримані в дисертації, доповнюють існуючу методологію управління проектами та змінюють філософію сприйняття ціннісних характеристик проекту, враховуючи новий компонент «безпека проекту».
Description: Thesis for a Doctor's degree on technical sciences on speciality 05.13.22 – "project and program management" – Lviv State University of Life Safety, Lviv, 2015. The thesis resolved important scientific and applied problem of construction the methodological foundations of safety-oriented project management of complex organizational and technical systems on the example of civil protection. Developed the conceptual-categorical apparatus and the concept of safety-oriented project management of complex systems. Established system model of safety of project construction of the stadium "Arena Lviv" which implements the methodological approaches to of planning project safety at the conceptual stage of the life cycle. The approach for development of models of life cycle of project product of complex regional system infrastructure development is proposed that provides formalization of all main processes of the system. These provisions enabled the development of service model of project product and the model of complex assessment of safety of infrastructure project "Lviv" airport. Scientific results obtained in thesis complement existing project management methodology and change the philosophy of perception of value characteristics of the project considering new component "safety of project". Keywords: safety-oriented management, safety of project, complexity, safety of project product, service model, safety of project team, complex systems.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1435
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.